Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

SOBOTA 1.8.2009

Výpověď Churizami, prvního sluhy pána z domu světla, před prvním císařským rádcem:

Ctihodný pane,

ráno bylo jako každé jiné. Uhasili jsme strážní ohně a zbořili stany. Ještě naposledy jsme pohlédli na step táhnoucí se daleko na sever, do míst, odkud jsme přišli. Země jezdců na koních a nesčetných stanových osad se s námi loučila prosluněnou oblohou. Můj pán, vyslanec císařovny Anavi, docílil dohody s náčelníky kočovných kmenů a na důkaz spojenectví přivážel císařovně dar, Měsíční žezlo. Jen tomu, kdo jej vlastní, přispěchají severští jezdci na pomoc. Ještě ráno jsem jej na vlastní oči spatřil, když jej můj pán halil do hedvábí, aby cestou neutrpělo sebemenší šrám. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že jej vidím naposledy, stejně, jako svého pána.

Všechno začalo, když jsme vstoupili do horského průsmyku. Můj pán si myslel, že jde jen o sesuv části skály, kterých už jsme cestou spatřili několik. Jenže tentokrát přehradily cestu, a mi až velmi pozdě poznali, že je to past. Vlastně až ve chvíli, kdy první z našich mužů zasáhly šípy. My sluhové, jsme se poschovávali pod koly vozů a za velkými balvany lemujícími cestu.

Nejprve jsme neviděli nikoho. Jen tu a tam tmavý stín, mihnoucí se ve skalách nad námi. Teprve, když většina našich bojovníků ležela na zemi prošpikovaná šípy, zaútočili. Ležel jsem pod vozem a sledoval poslední odpor mého pána. Nevydal jediného hlasu, ani v okamžiku, kdy od něj černí válečníci odstoupili a jeho zbroj prorazily šípy z kuší střelců, stojících opodál. V boji ho porazit nedokázali, tak jej zastřelili jako lovnou zvěř.

Několik šípů, zabodnutých do kol, u nichž jsem ležel, jsem použil k oklamání nepřátel. Aby se přesvědčili, že jsou všichni mrtví, každého bodli do slabin. Nevykřikl jsem. Ani můj pán nevykřikl. Vzali Měsíční žezlo a vytratili se stejně rychle, jak se zjevili.

Ležel jsem tam, aniž bych se pohnul až do setmění. Teprve potom jsem se odvážil vylézt ze svého úkrytu a vydat se na cestu. Vyhýbal jsem se veškerým stezkám i pohraničním osadám. Teprve až za hradbami prvního města jsem uvěřil, že dokáži dojít do paláce císařovny a sdělit ji tu strašnou zprávu. Měsíční žezlo bylo ukradeno bojovníky bez znaků a bez Pána.

Zapsáno Akusarou, vyšším zapisovatelem

 

 

NEDĚLE 2.8.2009 

List od Prvního císařského rádce Sakury, její Nebeské záři Císařovně ANAVI:

Naše paní, Nebeská záře našich životů,

dovolte mi odpovědět na otázky, které odhalila šetření samurajů, prohledávajících severní hory. Domnívám se, že kdyby Měsíční žezlo padlo do rukou sousedních vládců, stopy by směřovaly za hranice císařství. Navíc ani jednomu z okolních vládců by takto získané žezlo nemohlo pomoci. Severské kočovné kmenty neposkytnuly válečníky zloději Měsíčního žezla.

A proto se domnívám, Naše paní, že se nejedná o vnějšího nepřítele plánujícího útok na naše císařství, o čemž ani naši zahraniční zvědové nemají žádné zprávy a neukazují na to ani ty sebemenší náznaky, ale že v pozadí tohoto všeho stojí někdo uvnitř císařství.

Vím, Naše paní, že můj závěr je velmi odvážný a o to nebezpečnější, že naznačuje zrádce v našich vlastních řadách. A ač si neumím ani ve snu představit, kdo by toho byl schopen, přesto nalezené důkazy poukazují jednoznačně na někoho z našeho císařství. Abych však mohl přesněji určit, odkud snad útočníci pocházejí, je nutné zjistit více. Proto Vás žádám, Naše paní, vyšlete své samuraje k zelenému jezeru, snad naleznou další stopy vedoucí k odhalení útočníků.

S pokorou, Váš oddaný sluha, První císařský rádce SAKURA

 

PONDĚLÍ 3.8.2009 

List od Správce císařského městského přístavu Iraty, pokorného služebníka Tacuchumi:

Naše paní, Nebeská záře našich životů, těšících se z Vaší přízně,

družiny Vašich samurajů dorazily a okamžitě započaly v pátrání. Byl jsem zhrozen, když zjistily, že ti, kteří odcizili Měsíční žezlo prošli tímto městem. Můj život byl vždy ve Vašich rukách, Naše paní, přesto přísahám na čest svého rodu, že jsem o ničem nevěděl a rozhodně jsem nikomu nepomáhal v té odsouzeníhodné věci.

Koráb, který podle všech stop odvezl zloděje Měsíčního žezla, byl v přístavu zakotven plných šest dnů, kdy doplňoval zásoby pro další plavbu a zboží od místních kupců a obchodníků.

Opravdu jsem já, ani nikdo z mých podsprávců, nemohl rozkrýt, k čemu tato loď skutečně poslouží, neboť plula pod Vaší standardou a kapitán se prokazoval císařskou pečetí. A tak se obávám, že za tím vším musí stát některý z vlivných Domů či Chrámů. Jinak si to neumím vysvětlit. S horlivostí očekávám Vaše rozkazy, Nebeská záře našich životů, a osobně dohlédnu na jejich splnění.

Váš nejpokornější sluha, Správce císařského městského přístavu Iraty, Vám oddaný TACUCHUMA

 

 

ÚTERÝ 4.8.2009

Zelené vody rozlehlého jezera uspávaly svým klidem několik rybářských loděk, jejichž osádky se již pátým dnem snažily ulovit zlatého úhořovce, věhlasnou pochoutku císařské tabule. Patnáct exemplářů tohoto bezmála třímetrového tvora již uvízlo v pomocných sítích, a budou-li přát bohové, do pozítří jich bude celkem dvacet. Všudypřítomné ticho přerušil souzvuk zvonků umístěných na udicích. Jedno z vláken se začalo chvět. Návnada splnila svůj účel a způsobila rozruch mezi tuctem odpočívajících rybářů. Vzniklý povyk zaujal i posádky okolních lodí, jejichž pohledy upjatě sledovaly snahu jejich druhů. Po chvílích napjetí se na hladině konečně objevilo dlouhé hladké tělo štíhlého tvora. Dlouho se pral o svou svobodu, než nakonec podlehl zkušenostem císařských rybářů. Další úlovek přenesli do pomocných sítí, kde společně s ostatními vyčká do posledního dne, aby maso bylo co nejčerstvější. Spokojení rybáři připravili další návnadu a pozvolna začínali upadat do pověstného klidu, kdyby si nevšimli několika korábů plujících pod vlajkou císařství. Nebylo běžné, aby se takto velké lodě objevovaly v těchto končinách, vždyť obchodní trasy směřují do přístavišť velkých měst a dále pak do zelené řeky ústící do azurového moře. Ale během posledních tří dnů to bylo již podruhé. Jeden z korábů se odpoutal od flotily a mířil přímo k nim. Zvědaví, zároveň i překvapení rybáři, sledovali vysokou příď blížící se lodi, stvořené pro brázdění mořských vln, spíše, než poklidné hladiny jezer. Ohromné plachty se znaky císařství byly skasány a koráb stanul v bezprostřední blízkosti rybářských loděk. Nemohli přehlédnout mnoho samurajů, jejichž barevné zbroje by na lodi nečekali. Nebylo běžné, aby se samuraj plavil po moři, natož brázdil hladinu zeleného jezera. A nyní jich spatřili více, než kdykoliv dříve. Jeden z nich pak jejich směrem zvolal několik slov. Byla to otázka, na niž okamžitě odpovídali. Ano, spatřili zde velkou loď a napřaženými pažemi ukazovali směr, kterým plula. Z korábu se ozval krátký pozdrav a ráhna uvolnila plachty. Koráb se dal opět do pohybu. Rybáři přihlíželi manévru, který nasměroval císařskou flotilu určeným směrem. Poté si vyměnili několik nechápavých pohledů a padlo pár otázek, na něž nikdo neznal odpověď. Nemohli tušit, co právě zde dělalo tolik samurajů, ani to, že především díky nim samotným bude nalezen úkryt lodě na jejíž palubě bylo převáženo odcizené Měsíční žezlo.

 

 

STŘEDA 5.8.2009 

List od Akuzami, důvěrníka prvního císařského rádce, její Nebeské záři Císařovně ANAVI:

Naše paní, Nebeská záře našich životů,

píší Vám z pověření svého pána, jako dohlížitel průběhu vyšetřování ztráty měsíčního žezla. Mým úkolem bylo sledovat postup Vašich samurajů, a podat zprávu, nalezneme-li nějakou stopu, jež by se mohla jevit důležitě. Nikdo z nás však neočekával nález, který jsme objevili právě dnes v odpoledním čase. Na žádný pergamen se nedá slovy popsat ani polovina toho, čeho byly svědky naše oči. I ti, kteří prošli mnoha souboji a bitvami ztratili řeč, natož mi, kteří nikdy nevzali zbraň do rukou. Ještě nyní se mi chvěje brk při vzpomínce na těch mnoho těl a jejich částí roztroušených všude kolem. Nebylo pochyby, že jsme nalezli právě ty, kteří přepadli Vaše vyslance k severním kočovným kmenům. Byli to roninové, bojovníci bez znaků a bez pána.podle všeho patřili ke třem nedávno padlým méně významným domům. Možná se snažili získat službou nového pána, či úmyslně poškodit císařství. To už se nedozvíme. Rozhodně ne od nich samotných. Někdo si dal velkou práci, aby již nikdy nevydali svědectví. Podle všeho, co jsme mohli z místa toho úděsného masakru zjistit, se na tom všem nemohl podílet nikdo neznalý boje a taktiky. Byla to dokonale připravená léčka provedená s největší pravděpodobností jinými samuraji. Možná několika skupinami sloužících méně významným domům. Jejich další stopy vedou západním směrem, a podle mínění mnohých nemají před námi více jak den náskoku. Jakmile budeme o kus dál poznatku, kdo za tím vším stojí, vyšleme posla s další zprávou.

S pokorou , Váš oddaný sluha Akuzama.

 

 

ČTVRTEK 6.8.2009 

List od poníženého služebníka Chinavi, pověřeného správou císařského města Kurinavi:

Naše paní, Nebeská záře našich životů a naděje našich duší,

dnešního dne k branám Kurinavi dorazily skupiny samurajů s dekrety opatřenými pečetí císařovny. Poskytl jsem jim vše oč žádali a poručil veliteli městských gard, aby jim byl nápomocen v plnění úkolu, který byl samurajům svěřen Vaší výsostí.

Dle sdělení jejich zástupců měla včerejšího dne projíti branami města početná skupina bojovníků. Nalézt tu správnou však nebude tak snadné, neboť zítřejšího dne pořádá město Kurinava slavnosti Novoluní a pozvání přijaly rodiny všech významných domů. A právě jejich zástupci s početnými doprovody vstupovali během celého dne do města.

Je mi těžké na tu myšlenku jen pomyslet, natož o ní psát, ale vzhledem k nynější situaci vše nasvědčuje tomu, že měsíční žezlo odcizil někdo, kdo se úspěšně ukrývá mezi doprovodem vznešených domů. Navíc na slavnost Novoluní nebyly méně významné domy pozvány a ani nikdo jiný včera městskými branami neprojel. Prozatím jsem na žádost zástupců samurajů nechal uzavřít celé město. Pokud se nestane nic neočekávaného, nechám jej uzavřené do ukončení pátrání. Pokud se zde Měsíční žezlo skutečně nalézá, věřím, že se nám jej podaří nalézt.

Pokud bude zjištěno, že únosce Měsíčního žezla již stačil opustit Kurinavu, poskytnu Vašim oddílům veškerou pomoc v jeho pronásledování.

Snad Vám v další depeši budu moci sdělit příznivější zprávy, Naše Paní, Nebeská záře našich životů a naděje našich duší, s pokorou Váš nejponíženější Služebník.

Správce císařského města Kurinavi. CHINAVA

 

 

PÁTEK 7.8.2009 

List od ctihodného Sakury, Prvního císařského rádce její výsosti, Nebeské záři Císařovny ANAVI, skupinám samurajů pátrajících po odcizeném Měsíčním žezle:

Celý císařský dvůr s napětím sleduje vaše kroky a postup při pronásledování pachatelů, kteří zosnovali krádež tak cenného artefaktu, jakým je Měsíční žezlo.

Je již nade vše zřejmé, že v pozadí nestojí nikdo jiný, než jeden z významných Domů naší říše. Neboť jen v rukou takto významného šlechtice může Měsíční žezlo způsobit škodu císařství. Vždyť jak by císařovna použila Měsíčního žezla, pokud by potřebovala pomoc severních kočovných jezdců? Stanovila by vojevůdcem svých vojsk právě jednoho z předních Lordů vznešených Domů. A tak, jak by severští válečníci poznali, že ten, kdož má v držení Měsíční žezlo, není skutečným vyslancem císařovny, když by se jednalo právě o jednoho z předních lordů? Nepoznali, neboť by neměli jak.

Po celou dobu jsme se obávali, aby se Měsíční žezlo nedostalo do rukou cizincům, přesto že jsme věděli, že oni Měsíčního žezla zneužít nemohou. Ale severský artefakt v rukou jednoho z mocných Lordů, jenž je připraven užít jej proti císařství, v boji přivlastnit si moc a možná i trůn, je skutečnou hrozbou.

A proto se domnívám, ne, jsem přesvědčen o tom, že za tím vším není nikdo menší, než jeden z předních lordů vznešených Domů. Nehledejte tedy mezi doprovodem, strážci, sluhy či nižšími šlechtici, neboť by to nevedlo nikam. Seberte odvahu, byť byste stanuli proti vlastnímu pánovi, neboť více jste povinováni její Nebeské záři císařovně ANAVI, a odhalte spiknutí proti naší Paní.

Vše je nyní ve vašich rukách.

Nechť vám jsou nakloněni bohové. S nadějí v srdci s vámi zůstává

Ctihodný SAKURA

První císařský rádce její Nebeské záře Císařovny ANAVI.

 

 

SOBOTA 8.8.2009 

Poselství císařovny ANAVI věrným samurjům.

Tímto listem hovořím k vám, Vaše císařovna Anavi, Vaše Měsíční Záře.

Na duši mám ošklivý šrám a zmizel mi úsměv z tváře.

Nikdo by ani ve snu netušil, že by někdo v mé zemi mír narušil.

Řeknu to krátce, v mém císařství byl zrádce.

Byl to prohnaný špión, pán domu – lord Škorpión.

Byl to dům v plném rozpuku, pán domu spáchal potupnou sepuku.

Pode mnou se povážlivě otřáslo křeslo a na čas se ztratilo měsíční žezlo.

V té chvíli při mně stáli věrní rádci, kteří nedali uniknout zrádci.

Stáli při mně i věrní kněží, bez nich bych záhubě unikla stěží.

Z jejich chrámových věží vál pro mě vítr svěží,

chrám ohně i vody na poplach bil, chrám země vléval naději do bojovných žil.

Na mé straně zůstaly i domy věrné a zahnaly myšlenky mé černé.

Mé císařské díky, vám prostým bojovníkům patří, každý bojoval jste za tři.

Někteří se proslavili jako Ašigari, nebo Gokonin, Hatamóto, či Buši

a každý z vás jistě tuší, že vážím si těch, co na bojišti nechali duši,

i těch co pozvedli na mou obranu meč i kuši.

Císařovně Anavi bude věčně znít hymna zpívaná,

Zítra však budu zas Kriglová Ivana.